none

ביטוח הוצאות משפט - מי צריך את זה, האם זה שווה את זה, מה זה מכסה מה זה עולה ועוד

מדי פעם לא ניתן לפתור מחלוקת מחוץ לבית המשפט - אבל האם אתה יודע כיצד תוכל לכסות את עלויות התיק אם היית מסתיים מול הספסל?